This is a free Purot.net wiki
  • View:

Opinto-ohjaus

Mitä se ohjaus on?

Ohjaus on niin itsestään selvä osa lapsen, nuoren, aikuisen elämää, ettei sitä usein tule edes ajatelleeksi. Ohjaus ei sinällään ole itsetarkoitus, vaan parhaimmillaan se kulkee huomaamatta ihmisen varjona - tai aurana ihan siinä lähellä, tai välillä kauempana. Riittävänä kuitenkin, että matkan kynnys- ja risteyskohdissa kukaan ei jäisi yksin. Ohjausta antavat ihan kaikki: huoltajat, opettajat, opot, kuraattorit, koulusihteerit, kiinteistönhoitajat, kasvukaverit...

Tämänhetkinen opetussuunnitelma

Voimassaoleva OPS kunnan sivuilla:

http://www.vihti.fi/palvelut/koulut_ja_opiskelu/koulut/perusopetuksen_opetussuunnitelma

TET-jaksojen hyödyntäminen eri aineiden opiskelussa

TET-jaksojen entistä suurempaa hyödyntämistä voidaan pohtia porukalla, kun maasto on otollinen. Nopeasti mieleen tulee monen jopomaisen elementin hyödyntämistä, tet-jakson aikana tapahtuvat kontaktit open/oppilaan/muiden oppilaiden välillä. Siinä tvt on oivallinen (mm. mopo-jopo, Edmodo).


Ihan hatusta heitettynä vaikka 8.lk viikon jakso sisältäisi reaaliaineiden opettajien yhdessä miettimien aihekokonaisuuksien tutkimista, raportointia ja valokuvaamista työpaikoilla. Ajatustenvaihtoa keskenään, työssäopastajien mukaanottoa syventäviin osiin. Ysin syksy-tetissä sitten esim. kielten paketti, keväällä matemaattiset aineet...


Lisäisin tuon tärkeän miten-sanan rinnalle tet-ympäristöissä myös sanan "miksi". Miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään? Miten asiat ja osat liittyvät toisiinsa?

Uusi OPS: aktiivinen oppija ja ilo!

Uusi OPS: Monilukutaito!

OPH: Hyvän ohjauksen uudet kriteerit

OPH: Hyvän ohjauksen kriteerit käyttöön lukuvuonna 2014-2015 (pk, amm., lukiot)

Taustana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Tiivistelmä/Airi S-H 14.8.2014

Yleistä:

- suositus, jota käytetään osana paikallista ja koulutuksen järjestäjäkohtaista arviointi- ja laatujärjestelmää

- tavoitteena ohjauksen tasa-arvoisuus eri puolilla Suomea

- elinikäisen oppimisen ja elinikäisen ohjaamisen merkitys lisääntynyt, ohjaus on jatkumo, s. 7.

- ohjaus välineenä osaamisen kehittämisessä, työllisyyden parantamisessa sekä ylläpitämisessä, ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä

- erilaisia siirtymiä enemmän: eri kouluasteet ja koulu/työelämä. Ne ovat monipuolistuneet ja monimutkaistuneet

- yksilön omien valintojen tukeminen on lisääntynyt

- esitettyjä kriteereitä pitää tarkastella mm. opetuksen järjestäjän, koulun, oppilaan, huoltajan, opettajan ja johtamisen näkökulmista > määritetään paikalliset ohjauksen kehittämiskohteet ja toimenpiteet

- mitä ohjauksella tarkoitetaan, on keskeinen kysymys! sivu 5.


 

Hyvä ohjaus peruskoulussa > 12 eri teemaa > kriteerit

 

1. Riittävä ja monipuolinen ohjaus

- koulukohtainen resurssi, monipuolisuus

- jatkuvasti saatavana

- henkilökohtaisuus sekä ryhmässä saatu ohjaus

- alakoululaisen oikeus ohjaukseen

 

2. Aktiivisuuden, osallisuuden ja vastuullisuuden tukeminen

- oppilaan kuuleminen

- oppilaan vahvistuminen omaan elämäänsä ja oppimiseensa liittyvissä prosesseissa ja päätöksenteossa

- koulu ja koko yhteiskunta

 

3. Ohjaus on yhteistä työtä

- perusopetuksen koko henkilöstön tavoitteellista ja hyvin johdettua työtä

- taustalla OPS, tukena kunnan/koulun erillinen ohjaussuunnitelma

 

4. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö

- opot tehtäviinsä kelpoisia

- koko henkilöstön ohjaustaidot ajantasaisia

 

5. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistäminen

- eroon ennakkoasenteista ja eriarvoisuudesta

- oppilaan itseluottamuksen kehittäminen tärkeää

 

6. Ohjaussuunnitelma

- koulukohtaisesti tarkennettu ohj.suunnitelma

- määritetty tavoitteet, toteutus, johtaminen, työnjako, vastuut ja arviointi

-tehdään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja sidosryhmien kanssa

- säännöllinen arviointi

- Vihdissä edellinen ohj.suunnitelma 2011

 

7. Koulutuksen nivelvaiheet

- yhteistyö suunniteltua ja toimivaa

- esi- ja alkuopetus, ala- ja yläkoulu, peruskoulu ja 2. aste

- tutustumiset, tiedonhankinta netissä, Opintopolussa

- siirtyminen 2. asteelle ja työelämään > opot ja Vihdin Vimma

 

8. Ohjaus koulutukseen ja uravalintoihin liittyvien päätösten tukena

- tavoitteena saada nuori innostumaan

- perusopetuksen suorittaminen ja sijoittuminen 2. asteelle

- aktiivinen ja kriittinen tiedonhankinta, omaehtoisuuden kasvattaminen

- vaihtoehtojen etsiminen ja hyväksyminen

 

9. Työelämätaidot ja työelämään tutustuminen

- ammatit, työelämä, yrittäjyys

- työnhakuvalmiudet ja työelämätaidot (esim. opo + yo + ai)

- TET 7.-9.lk tavoitteellista, suunniteltua ja arvioitua, kaikki oppiaineet sidottu TET-teemoihin

- henkilöstöllä ajantasaiset tiedot työelämästä

 

10. Vuorovaikutteinen yhteistyö ohjauksen tukena

- kodin ja koulun yhteistyö suunnitelmallista ja osallistavaa

- moniammatillinen yhteistyö säännöllistä ja suunniteltua

- verkosto- ja työelämäyhteistyö aktiivista. Vastuut kaikkien tiedossa

- koulun yhteydet sujuvia 2. asteen oppilaitoksiin ja oppisop. toimijoihin

 

11. Ohjauspalveluista tiedottaminen

- jaettu tieto ajantasaista ja vuorovaikutteista

- aikataulut, tapahtumat, tavoitteet

- tiedotusta suunnitellusti monella tavalla: Wilma, kotisivut, huoltajaillat, tapaamiset, Fb…

 

12. Hyvän ohjauksen kriteerit osana paikallista laatujärjestelmää

- kaikkien tietoon!

- kriteerit ovat osa sivistyskeskuksen ja koulun laatu- ja arviointijärjestelmää

- henkilöstön jokainen jäsen tuntee hyvän ohjauksen kriteerit ja toimii niiden mukaisesti

- ohjaustoimintaa arvioidaan säännöllisesti

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hei
Kuka henkilö muokkaa näiden sivujen sisältöä ja voi tarvittaessa esim. poistaa materiaalia? ottaisiko hän yhteyttä minuun yst. Petra Waris petra.waris@gmail.com
anonymous   (28.12.2017 09:36)
  Reply